۱- تفاوت و گوناگوني در ساختمان فيزيكي و يا تركيب شيميايي آلياژ آلومينيوم
۲- تفاوت در كيفيت لايه اكسيدي كه از اتصال ضعيف و يا ناقص قطعات به ميله آندي حاصل مي شود .
۳- زمان رنگ آميزي خيلي كوتاه است .
۴- وجود ذرات حل نشده مواد رنگي در داخل حمام رنگ
۵- بدست آوردن ضخامت و سطح ظاهري يكنواخت رنگ بر روي قطعات الومينيومي كه داراي الياژهاي يكسان و روش توليد جداگانه اي مي باشند تقريبا ميسر نيست زيرا هر كدام از آنها روش شرايط مخصوص به خود را دارند كه مي بايست اعمال شود .
۶- نسبت به محكم كردن اتصال الكتريكي هر كدام از قطعات به ميله آندي اطمينان حاصل نماييد .
۷- زمان رنگ آميزي را افزايش دهيد
۸- مواد رنگي را از نظر انحلال كامل كنترل كنيد و در صورت نياز از فيلتر استفاده شود .
۱۴ رنگ قطعه كار آندايز شده مات است و شفافيت ندارد ۱- وجود نا خالصي در آلياژ قطعه كار
۲- افزايش آلومينيوم در محلول الكتروليت
۱- جهت داشتن سطحي براق و پرداخت شده مي بايست قطعه كار را از آلياژ آلومينيوم خالص يا آلومينيوم ، منيزيم ساخت .
۲- مقداري از محلول الكتروليت را برداشته و محلول جديدي را جايگزين نماييد تا نسبت آلومينيوم در داخل حمام به حد