در حين اجراي عمليات آندايزينگ ممكن است مشكلات زيادي بوجود ايد كه گاهي نسبت به علل ايجاد انها و خنيز به كاربري راه حلهاي منطقي جهت برطرف كردن مشكلات فوق از ضروريات اساسي مي باشد . در اين فصل سعي شده است كه برخي از مهمترين اشكالات پروسه آندايزينگ ذكر گرديده و در كنار آن علل ايجاد مشكلات و راه حلهاي مناسب نيز ارائه شود . 

معايب و اشكالات ممكن در آندايزينگ آلومينيوم
نوع اشكال علت راه حل
۱- وجود سوراخ يا حفره بر سطح قطعه كار ضعيف بودن اتصال مابين قطعه كار و ميله آندي محكم كردن اتصالات
۲- عدم وجود لايه اكسيدي در گوشه ها و لبه هاي قطعه كار بخاطر شكل خاص فيزيكي و يا نوع طراحي ممكن است در گوشه ها و يا كنج قطعه كار هواي زنداني شده ايجاد شود و جهت فرار راهي به خارج نداشته باشد . تغيير روش آويزان كردن قطعه كار و يا تكان دادن آن به صورتي كه هواي مبحوس شده بتواند خارج شود .
۳- وجود لكه ها يا رگه هاي نا هماهنگ بر سطح قطعه كار پس از انجام عمليات آندايزينگ ۱- قطعه كار در مراحل آماده سازي به خوبي شستشو نشده و بر روي آن لكه هاي چربي يا گريس باقي مانده است .
۲- تغيير يافتن آلياژ جنس فلز در قطعات مشابه
۳- تغيير يافتن شرايط آماده سازي مكانيكي قطعه كار ( كم يا زياد شدن سرعت و فشار وارد بر قطعه كار در حالت پوليش كاري )
۱- تمامي قطعات را تميز و به صورت اصولي و صحيح گريس زدائي نمائيد .
۲- حتي الامكان جهت ساخت قطعات مربوطه از آلياژهاي يكن.اخت استفاده نموده و در شرايط يكسان آنها را توليد و پروسه عمليات حرارتي را روي آن اعمال نمائيد .
۳- عمليات آماده سازي قطعات براي آندايزينگ مي بايست بطور يكنواخت جهت تمتم سطوح كار انجام پذيرد .