هدف: انجام صحيح عمليات چربيگيري و فسفاته كاري فنرها – دامنه كاربرد: اين دستورالعمل در واحدهاي كنترل كيفيت و آزمايشگاه معتبر مي باشد – تغييرات: براساس روش اجرايي كنترل مستندات – سوابق: كليه سوابق و فرمهاي اين دستورالعمل در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتريس كنترل سوابق كيفي نگهداري مي شود – توزيع: اين دستورالعمل به تعداد مشخص شده در شاخص ماتريس مدارك و مستندات تهيه و بين واحدهاي مشخص شده توزيع مي گردد – منابع: شناسنامه فني مواد چربيگيري و فسفاته شركت پارس نيكل و فاخر رنگ.

شرح عمليات:

نحوه چربيگيري:

براي ساخت هر ۱۰۰ ليتر محلول چربيگير بايد، در روش پاششي ۱-۲ كيلو گرم از ماده چربيگير و در روش غوطه وري ۵-۳ كيلو گرم از ماده چربيگير را به وان اضافه نمود.

ابتدا وان مورد نظر را تا نصف از آب مقطر يا آب سبك پر كرده و دماي وان را به ۵۰ درجه سانتيگراد مي رسانيم، سپس مواد چربيگيري را به مرور داخل وان مي ريزيم. بايد دقت شود هنگام مخلوط كردن، مواد يكجا ريخته نشود.

سپس آب را تا حد مشخص شده اضافه مي نماييم .

جنس وان مي تواند از آهن يا آلياژهاي آن باشد و همچنين مي توان وان آهني را با روكشهاي PVC يا پلي استري روكش نمود.

در صورت كثيف بودن محلول آن را دقيقا فيلتر نموده و سپس به نسبت كاهش مواد آن را تقويت يا تخليه نموده و مواد را دوباره بسازيد.

زمان چربيگيري نسبت مستقيم با ميزان چرب بودن و كثيفي قطعه دارد و معمولا ۱۵-۵ دقيقه مي باشد.

pH محلول را بوسيله كاغذ pH سنج اندازه مي گيرند و pH محلول بايد ۱۳-۱۲ باشد.

دماي محلول بايد ۶۰-۵۰ درجه سانتيگراد باشد و در دماي بالاتر سرعت عمليات افزايش پيدا مي كند.

بعد از آماده شدن محلول قطعه مورد نظر را داخل وان گذاشته تا در مدت معين از سطح آن چربيگيري به عمل آيد.

بعد از گذشت زمان معين قطعه را از داخل وان بيرون مي آوريم و بوسيله آب ۶۰-۵۰ درجه سانتیگراد آبكشي مي نمائيم.

در خط رنگ سالن جديد، مراحل چربيگيري و فسفاته و آبكشي به صورت پيوسته مي باشد و نيازي به برداشتن فنرها نمي باشد.

جهت تعيين غلظت و تنظيم pH به دستورالعملهای مربوطه مراجعه شود.

نحوه فسفاته كاري:

براي تهيه وان فسفاته ۱۰۰ ليتري در ابتدا بايد وان را با ۵۰ ليتر آب مقطر پر كرده و مواد شيميايي فسفاته كاري را به ميزان ۲-۱ درصد حجمي در روش غوطه وري و به ميزان ۱-۰٫۵ درصد حجمي در روش پاششي به آن اضافه مي نمائيم.

مواد شيميايي فسفاته بايد طبق دستورالعمل شركت سازنده مورد استفاده قرار گيرد.

بعد از اضافه كردن مواد فسفاته، حجم وان را بوسيله آب مقطر به ۱۰۰ ليتر مي رسانيم.

دماي وان را به وسيله عامل حرارتي به ۵۵-۴۰ درجه سانتيگراد مي رسانيم.

قطعات پس از آبكشي از مرحله چربيگيري بايد وارد وان فسفاته گردند و به مدت ۲۰-۱۰ دقيقه در آن نگه داشته شوند.

pH محلول بايد بين ۵-۳ باشد و بوسيله كاغذ pH سنج مي توان آن را اندازه گرفت.

بعد از گذشت زمان مورد نظر، قطعات را از وان خارج نموده و با آب ۶۰-۵۰ درجه سانتیگراد آبكشي نمائيد.

در صورت وجود لجن و رسوب در ته وان آنها را از وان خارج نمائيد.

مراحل چربيگيري و فسفاته و آبكشي در خط رنگ، بصورت پيوسته مي باشد و نيازي به برداشتن فنرها نمي باشد.

جهت تعيين غلظت و تنظيم pH به دستورالعملهای مربوطه مراجعه شود.

منبع: خبرنامه پوشش های صنعتی