جدول سیستم پاشش چربیگیر و فسفاته

نوع. نازل V.JET 60

سیستم گرمایش فایر تیوپ

جنس بدنه تانک ورق ۳ mm سیاه برای ۳ وآن اول و ورق ۳ mm گالوانیزه برای وآن آبکشی ۲ و وبرای تانک سیار ورق ۳ mm استیل ۳۱۶

جنس بدنه تونل (گالوانیزه) برای ۳ عملیات اول وسیستم اول ورق ۱٫۵ mm سیاه برای آبکشی۲ گالوانیزه و برای سسیلر استیل ۳۱۶

نوع پمپ سانتریفوژ

نمای تانک و تونل(ورق روغنی) :ورق ۱٫۲۵ mm

زمان گرمایش برای هعملیات ۶۰min

نوع و ضخامت. ایزولاسیون ۵۰ میلیمتر پشم سنگ

 

چربیگیر ابکشی۱ فسفات آهن آبکشی ۲ سیلر
زمان اسپری min ۳ ۱ ۲ ۱ ۱
طول اسپری mm ۳۰۰۰ ۱۲۰۰ ۲۱۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
فاصله هراانشعاب mm ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
تعداد نازل ۱۵۰ ۷۰ ۱۱۰ ۷۰ ۷۰
فاصله هر نازل mm ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
دمای تانک ۷۰-۷۵ ۵۰-۵۵ ۶۰-۶۵ محیط ۵۰-۵۵
حجم تانک m ۲/۵ ۲ ۲/۵ ۲ ۲
دبی پمپ m/h ۱۲۰ ۸۰ ۱۲۰ ۸۰ ۸۰
انرژی مورد نیازK.cal ۱۶۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ —– ۱۲۵۰۰۰