اجزا انداره جنس روش گرمایش دامنه دما اب مایع روغن
وآن تمیزکاری ۲ ۱۲۲۰*۶۱۰* ۶۶۰ متنوع _______ _____ _____ ____
وآن آبکشی سرد ۱۵۲۵*۸۹۰ *۱۵۲۵ فولاد کم کربن کویل صفحه ای ۹۳-۹۶ سرریز اتوماتیک
وآن آبکشی گرم ۱۵۲۵*۱۰۶۵* ۱۵۲۵ فولاد کم کربن _______ ______ سرریز ______
وآن فسفاته ۱۵۲۵*۸۹۰* ۱۵۲۵ فولاد کم کربن کویل صفحه ای ۲۷-۹۳ ____ _____
وآن آبکشی سرد ۱۵۲۵*۲۷۲۰*۱۵۲۵ فولاد کم کربن کویل لوله ای ۹۳-۹۶ سرریز اتوماتیک
وآن آبکشی اسید کرومیک ۱۵۲۵*۸۹۰ *۱۵۲۵ فولاد کم کربن _______ ______ _____ ______
وآن غوطه وری در روغن ۱۵۲۵*۱۰۶۵*۱۵۲۵ فولاد کم کربن کویل صفحه ای _____ _____ اتوماتیک تخلیه روغن
وآن برای جمع شدن قطرات ۱۵۲۵*۸۹۰* ۱۵۲۵ متنوع ______ ______ _____ ____
وآن ته نشین شدن لجن ۱۵۲۵*۲۷۲۰*۱۵۲۵ فولاد زنگ نزن _______ ______ _____ ____