امروزه بهداشت حرف اول را پیش از آغاز هر کاری می زند.استفاده از صابون جامد در مکان های عمومی بسیار غیر بهداشتی ونامناسب بوده وموجبات انتقال بیماری های پوستی را فراهم می کند.اماصابون مایع احتمال انتقال بیماری رابسیار کم می کند.
هدف از انجام آزمایش:
تهیه صابون مایع وبررسی مراحل ساخت آن
وسایل ومواد لازم:
۱-سه پایه وتوری
۲-چراغ الکلی یا گازی
۳-بشر۲۵۰میلی لیتر
۴-همزن
۵-ترازوی آزمایشگاهی با دقت یک گرم
۶-عینک محافظ آزمایشگاهی
۷-لوله آزمایش
۸-پتاس
۹-روغن مایع گیاهی
۱۰-کاغذ اندازه گیری پی اچ(PH=1-14)
۱۱-ورق ژلاتین
۱۲-الکل صنعتی
شرح آزمایش:
مقدار۴/۵گرم پتاس خشک را روی شیشه عینک گذاشته وپس از توزین داخل بشر می ریزیم پس مقدار۲۰میلی لیترآب مقطر را روی پتاس ها ریخته وسپس توسط همزن شیشه ای هم میزنیم تاکاملا” حل شود(در اثر واکنش شیمیایی بین پتاس وآب مقطر بشر گرم می شود).دریک بشر دیگر مقدار۵گرم روغن مایع را ریخته وهر دو بشر را روی چراغ گاز تا نقطه جوش حرارت دادیم.پس از به جوش آمدن هردو محلول محلول پتاس را به آرامی به روغن اضافه کردیم وهم زدیم.سپس مقدار۲۰میلی لیتر الکل به محلول اضافه کرده وروی چراغ گاز حرارت دادیم پس از مدتی طولانی محلول به صورت ژله مانند در می آید.بعد از آن بشر را از روی چراغ گاز برداشتیم ومقدار۲۰میلی لیتر دیگر الکل صنعتی به آن اضافه کردیم ودوباره حرارت دادیم و هم زدیم تامحلول یک نواخت به دست بیاید.سپس محلول را در یک شیشه در دارتمیز ریخته ودر بسته به حال خود میگذاریم.پس از یک روز صابون مایع در قسمت بالایی محلول داخل شیشه جمع میشود آن را جدا کرده ودر یک شیشه در دار وتمیز ریختیم.سپس یک ورق ژلاتین را با۵میلی لیتر الکل صنعتی و۲۰میلی لیتر آب حل کردیم وآن رابه صابون مایع اضافه کردیم.
نتیجه گیری:
صابون مایع ما آماده مصرف است.
کنترل کیفیت:
به کمک یک کاغذPHمیزان قلیائیت محلول خود را اندازه گرفتیم که کاغذ تورنسل به رنگ آبی روشن در آمد که نشان گرPH=9می باشد