دسته: روغن های صنعتی

  • دانسیته و وزن (روغن های صنعتی)

    دانسيته: يك عبارت عددي از رابطه بين جرم و حجم ASTM D1298 دانسيته در محاسبات و تبديل جرم به حجم، و حجم به جرم مهم مي باشد. اگرچه دانسيته مستقيما معياري از كيفيت نمي باشد اما گاهي اوقات به عنوان نشانگر نوع هيدروكربن در روانكار و سوخت مفيد مي باشد. براي مثال، هيدروكربنهاي آروماتيك دانسيته…