پوست پرتغالی شدن رنگ

پوست پرتغالی شدن یا پدیده ( ORANGE PEEL ) پدیده ای است که عموما بجز مشکل در ساخت و فرمولبندی رنگ  به بررسی و کنترل سیستم برمیگردد و 4 علت دارد 1- ضخامت فیلم رنگ بسیار کم میباشد 2- سرعت حرارت دادن قطعه در کوره بسیار کم است 3- ولتاژ گان پاشش یا همان تفنگ زیاد است 4- توزیع اندازه  نامناسب و درشت پودر

لذا برای نتیجه بهتر اعمال زیر را باید انجام

داد - کنترل ضخامت و ولتاژ و تنظیم سیستم بصورت زیر :الف : با افزایش فشار

باد ضخامت مطلوب را ایجاد نمایید ب : ولتاژ تفنگ پاشش را کم نمابید و فاصله تفنگ با سطح قطعه را بیشتر کنید ج : با استفاده از ترموگراف سرعت و دما را در نقاط مختلف کوره مشخص و تصحیح نمایید همچنین دریچه های هوا در کوره را تنظیم کنید و در سایر موارد این تولیدکننده رنگ میباشد که باید ذرات پودر را تصحیح کرده و یا پودر رنگ تولیدی از نوع سریع پخت نباشد.