برچسب: رفع معایب خطوی رنگ پودر الکترواستاتیک

  • پوست پرتغالی شدن رنگ

    پوست پرتغالی شدن یا پدیده ( ORANGE PEEL ) پدیده ای است که عموما بجز مشکل در ساخت و فرمولبندی رنگ  به بررسی و کنترل سیستم برمیگردد و 4 علت دارد 1- ضخامت فیلم رنگ بسیار کم میباشد 2- سرعت حرارت دادن قطعه در کوره بسیار کم است 3- ولتاژ گان پاشش یا همان تفنگ…