معرفي فسفاته ها

محلولهاي فسفاته مايعاتي بي رنگ و بدون بو مي باشند كه داراي دانسيته( gr/cc 3/1 ) به بالا مي باشند.

چند نکته مهم جهت فسفاته كاري

1-     در صورتيكه عمل فسفاته كاري در حد كمتري از ميزان استاندارد انجام شود  قطعات دچار زنگ زدگي مي شوند.

2-    اگر عمل فسفاته كاري در حد مطلوبي صورت گيرد روي سطح فلز شفق كم رنگي به رنگهاي  ارغواني يا بنفش يابادمجاني تشكيل خواهد شد البته بر روي آلومينيوم شدت اين رنگ نسبت به سطح فلز آهن خيلي كمتر خواهد بود.

3-    در صورتيكه عمل فسفاته كاري كمي بيشتر از حد لازم صورت بگيرد معمولاً شفق زرد طلايي رنگي روي سطح تشكيل مي گردد اين حالت نيز از نظر زير سازي مشكلي ندارد ولي مصرف مواد كمي زياد بوده است

4-    در صورتيكه عمل فسفاته كاري خيلي بيشتر از حد معمولي باشد در سطح آهن روي سطح كار حالت دوده زده پيدا مي كند به طوري كه اگر انگشت را روي سطح فلز بكشيم لايه نازك سياه رنگي روي دست قرار مي گيرد در اين حالت بايد با اضافه نمودن آب از غلظت محلول فسفاته بكاهيم ويا زمان عمل اسپري را كوتاه كنيم و در سطح فلز آلومينيوم زياد بودن بيش از حد غلظت محلول فسفاته مي تواند منجر به تشكيل يك لايه گرد مانند سفيد  بر روي كار شود.