برچسب: فسفاته کاری

  • معرفي فسفاته ها

    محلولهاي فسفاته مايعاتي بي رنگ و بدون بو مي باشند كه داراي دانسيته( gr/cc 3/1 ) به بالا مي باشند. چند نکته مهم جهت فسفاته كاري 1-     در صورتيكه عمل فسفاته كاري در حد كمتري از ميزان استاندارد انجام شود  قطعات دچار زنگ زدگي مي شوند. 2-    اگر عمل فسفاته كاري در حد مطلوبي صورت…