راه اندازی سیستم چربیگیر و فسفات آهن اسپری ( پاشش) برای رنگ پودر الکترواستاتیک

جدول سیستم پاشش چربیگیر و فسفاته

نوع. نازل V.JET 60

سیستم گرمایش فایر تیوپ

جنس بدنه تانک ورق 3 mm سیاه برای 3 وآن اول و ورق 3 mm گالوانیزه برای وآن آبکشی 2 و وبرای تانک سیار ورق 3 mm استیل 316

جنس بدنه تونل (گالوانیزه) برای 3 عملیات اول وسیستم اول ورق 1.5 mm سیاه برای آبکشی2 گالوانیزه و برای سسیلر استیل 316

نوع پمپ سانتریفوژ

نمای تانک و تونل(ورق روغنی) :ورق 1.25 mm

زمان گرمایش برای هعملیات 60min

نوع و ضخامت. ایزولاسیون 50 میلیمتر پشم سنگ

 

چربیگیر ابکشی1 فسفات آهن آبکشی 2 سیلر
زمان اسپری min 3 1 2 1 1
طول اسپری mm 3000 1200 2100 1200 1200
فاصله هراانشعاب mm 300 300 300 300 300
تعداد نازل 150 70 110 70 70
فاصله هر نازل mm 250 250 250 250 250
دمای تانک 70-75 50-55 60-65 محیط 50-55
حجم تانک m 2/5 2 2/5 2 2
دبی پمپ m/h 120 80 120 80 80
انرژی مورد نیازK.cal 160000 90000 125000 ----- 125000