– آزمایش اندازه گیری ذرات پودر   (PARTICLE SIZE DISTRIBUTION TEST) در این آزمایش شاخص مهمی برای سیالیت. بارگیری، میزان صافی سطح و…  میباشد و روشهای مختلفی برآب اندازه گیری وجود دارد ولی با روش طیف لیزری مرطوب از توزیع یکسان پودر و کاربرد نهایی آن مطمئن میشویم