آزمایش براقیت( GLOSS TEST )در این روش تحت زاویه ۶۰ درجه تابیده و با کمک دستگاه براق سنج تعین میگردد – نتایج این آزمایش برای محصولات شرکت فرایندیکتاپژوه مطابق استاندارد ۲۸۱۳ بقرار زیر است : براق۷۰- ۱۰۰ و نیمه مات ۳۰ الی ۷۰ و مات ۰ الی ۳۰ gloss.