آزمایش میزان خمش (FLEXIBILIT  ) TEST) ورقه پودر شده به کمک یک سیستم مکانیکی به دور چند سیلندر فلزی چرخیده تا ایجاد اولین ترک خوردگی -نتیجه آخرین  آزمایش  بدون ترک خوردگی شاخصی است برای مقاومت لایه رنگ از لحاظ خمش