آزمایش درجه سختی (BUCHHOL HARDNESS TEST) یک تیغه فلزی مدور با فشار معلوم در محدوده زمان مشخص و از پیش تعین شده  بروی سطح فشار وارد نموده پس از گذشت زمان موعود طول شکاف ایجاد شده توسط تیغه مدور اندازه گیری شده و شاخص میزان سختی لایه پودر بدست میاید.