آزمایش آب نمک ( SALT SPRAY TEST) سه ورق رنگ شده را با دو خراش عمود بر هم بطول ۱۰ سانتیمتر درون محفظه هوای گرم و مرطوب قرار داده و سپس محلول آب و نمک پاشیده میشود مدت زمان آزمایش ۱۰۰۰ ساعت و هر ۲۰۰ ساعت ورقه بررسی میشود بهترین نتیجه زمانی است که اطراف خراشها زنگ زدگی ۱۶ cm باشد و دو عدد بادکردگی ( تاول) دیده شود – کلیه تست های سالت اسپری بر روی رنگهای تولیدی اینشرکت بالای ۷۲۵ تا ۱۰۰۰ ساعت میباشد