آزمایش واکنش پذیری (REACTIVITY TEST) در این روش درجه خمیری پودر و عکس العمل آن در مقابل حرارت های مختلف بررسی میشود برای دیدن درجه مزبور در خصوص رنگهای شرکت فرایندیکتاپژوه به جدول مشخصات مراجعه فرمایید