آزمایش چسبندگی ( CROSS-CUT TEST ) : یک خراش با دستگاه خراش زن تیغه ای بصورت عمود بر هم انجام داده و سپس با یک نوار چسب روی خراش گذاشته و بصورت ناگهانی میکنیم -مقدار رنگ چسبیده به نوار چسب نشانگر میزان چسبندگی. پودر به سطح است.