آزمونهای مربوط به رنگ

رنگ ( RAL 7032 معمولاً الكترواستاتيكي)      (Shade(RAL
وسیله رنگ آمیزی       Application instrument
درجه ته نشین شدن (مربوط به رنگ مایع)       Degree of settling
دانه بندی (پودری و مایع )       d.f.t
نسبت دو جزئی (مايع)       Mixing Ratio by weight
زمان خشک کردن (دمای ۲۰۰ به مدت ۱۰ دقيقه)           مايع  Drying time
درجه خلل و فرج (مايع و پودري)  
Slid حجمی (رنگ مايع و پودري حداقل ۵۳% پيگمنت)        S/V
Solid وزنی (رنگ مايع و پودري – وزن مخصوص ۴۳/۱)        S/W
مقدار رنگی که برای سطح لازم است (فقط مايع)         / ۲۱۰-T.S.R
Viscosity by ford cup(Sec)  
Density  
نرمی رنگ Finess