استخدام

 

شرکت فرایندیکتاپژوه علیرغم در اختیار داشتن کادری مجرب،همواره به دنبال جذب نیروهای متحصص و کارآمد می باشد. از این رو، چنانچه معتقدید شما و قابلیتهایتان می تواند برای شرکت فرایندیکتاپژوه مفید واقع گردد، درخواست خود را به همراه رزومه کاری به info@yektapajooh.ir ارسال نمایید.

 فرم استخدام