استخدام

شرکت فرایندیکتاپژوه علیرغم در اختیار داشتن کادری مجرب، همواره به دنبال جذب نیروهای متخصص و کارآمد می باشد. از این رو، چنانچه معتقدید شما و قابلیتهایتان می تواند برای شرکت فرایندیکتاپژوه مفید واقع گردد، درخواست خود را به همراه رزومه کاری به Info@yektapajooh.ir  ارسال نمایید.