دایکوت پایه آبی

دایکوت پایه آب شرکت فرایند یکتاپژوه که روغن حل شونده بر پایه طبیعی بوده و ایجاد لایه نسوز بین قالب و مواد مذاب که مانع از آسیب به قالب شده و از خوردگی و اکسید شدن قطعات جلوگیری می کند.
جهت اطلاعات بیشتر با شرکت فرایند یکتاپژوه تماس حاصل فرمایید.

#روغن #دایکوت شرکت #فرآیندیکتاپژوه روغنی است با پایه آلی و معدنی ، حاوی مواد افزودنی که باعث ایجاد یک فیلم #نسوز بین قالب و مواد مذاب شده و باعث روانکاری و عدم ایجاد #خوردگی و #اکسیدشدن قطعات می گردد.
ویژگیهای دایکوت فرآیند #یکتاپژوه
#خنک کاری بالا
#مقاومت دمایی بالا
#روانکاری مناسب
عدم #چسبنگی قطعه به قالب
به هر میزانی در آب حل می شود
راحتی حل شوندگی
#پایداری محلول
سازگاری با آب سخت
عدم ایجاد خط و لکه بر سطح قالب
میزان اختلاط به میزان ۱% به بالا می باشد.

https://www.aparat.com/v/5ue4B