درخواست نمونه

برای آشنایی و تست محصولات، جهت حصول اطمینان از کیفیت و برتری محصولات می توان از رنگ های موجود نمونه مورد نظر انتخاب شده و درخواست نمونه گردد.

نمونه های استاندارد تست ۲۰۰ گرمی می باشد.

نمونه های بیشتر از یک کیلوگرم بصورت جعبه ای بوده و هزینه آن باید پرداخت  گردد.

برای درخواست فرم زیر را کامل نمایید.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.