حفره و گودی ریز یکی از شایع ترین عیبها  در رنگ پودر الکترواستاتیک میباشد که  عموما دو نوع حفره و گودی در رنگ بوجود میاید. یکی حفره ها و گودی های معمولی و یکی حفره و گودی های که داخلشان ذرات سفید یا سفیدک مشاهده میشود.  که بدلیل های زیر بوجود میاید حفره های سفید عموما بیشتر بخاطر گذشت تاریخ مصرف یا امتزاج با رنگ های دیگر و یا وجود رطوبت و یا روغن در هوای فشرده که باید ۱ رنگ کاملا عوض شود یا فیلتر روغن و یا رطوبت گیر کنترل

گردد و همچنین پودر برگشتی از  فیلتر قطع گردد و در خصوص نوع دوم حفره و گودی بالا ضخامت زیاد رنگ عدم خروج کامل گازهای فشرده از سطح فیلم رنگ و یا وجودرطوبت در  هوای فشرده یا رطوبت قطعه بوجود میاید که ابتدا باید کارهای زیر را انجام داد – کاهش ضخامت رنگ با استفاده از کاهش فشار هوای زیر مخزن – کنترل رطوبت بوسیله فیلترها در مسیر انتقال هوا و  در خصوص قطعه عملیات خشک کن کنترل گردد و قطعه نیز پیش گرم شود قبل از رنگ و برای خروج گاز هم دما و زمان پخت افزایش یافته. یابددر ضمن باید توجه کنیم که در خصوص  قطعات چدنی خلل و فرج کنترل گردد و همچنین در زمان پیش گرم کردن قطعات بعضی از قطعات در زمان حرارت دیدن از خود گاز متصاعد میکنند  پ. عارفى