روغن محافظ فلز

روغن محافظ فلز شرکت فرایند یکتاپژوه دارای اینهیبیتور مناسب بوده که با تشکیل یک فیلم نازک بر روی سطح قطعه مانع از اکسید شدن و خوردگی از جنس مختلف می شود.

جهت اطلاعات بیشتر با شرکت فرایند یکتاپژوه تماس حاصل فرمایید.