روغن های کشش

این نوع روغن ها بیشتر برای کشش مفتول، پروفیل و موارد مشابه در صنعت کاربرد دارند که موارد زیر تقسیم می گردند.

  • روغن کشش آلومینیوم
  • روغن کشش مس
  • روغن کشش آهن
  • کرم کشش
  • خمیر کشش (صابون کشش)
  • روعن کشش مفتول
  • روغن کشش مسوار