دوستان گروه های رنگ و پوشش یکی از عوامل و مشکلات رایج در خط رنگ پودر الکترواستاتیک اختلاف در پوشش است که این اختلاف از ضخامت رنگ نشات میگیرد لذا برای رفع این مشکل موارد زیر را بترتیب کنترل و تصحیح نماید : ۱- ولتاژ دستگاه پاشش زیاد است. (تا حد امکان کاهش یابد )۲- اتصال به زمین ضعیف است ( رجوع شود به پست استاندارد ایمنی) ۳- تنظیمات و مقادیر پاشش از تفنگ صحیح نمیباشد (از گان پاشش و رفت و برگشت و لبه های کار اطمینان یابید ۴- -فاصله تفنگ از سطح ( ۱۷ الی ۲۰ سانتیمتر)  ۵- سرعت حرکت خط مناسب نیست ( فواصل قطعه ها را کنترل کنید) ۶- رطوبت هوای محیط کنترل یابد( حداکثر ۷۰% و حداقل ۴۰%) ۷- جریان هوای داخل کابین از پاشش و طرح پودر اختلال ایجاد میکند ( فشار هوای زیر مخزن کنترل کنید همیشه حداقل یک دوم مخزن باید پر از پودر باشد) ۸- قطر و طول فرسنگها را کنترل و از سالم بودن آن مطمئن شوید.