این پوشش ها دارای سطح ناصاف بصورت برجستگی و فرورفتگی های منظم می باشند که این برجستگی ها و فرورفتگی ها می توانند به دو صورت کم ارتفاع با دامنه وسیع و یا بسیار ریز و به هم فشرده باشند .

عدم کنترل سیستم پاشش رنگ  موجب مشکلات زیادی میگردد که در خط دوستمان پودر رنگ نشت کمی بر روی سطح داشت که بعلت عدم باردار شدن کافی پودر بوجود میاید که میتواند بعلل زیر رخ دهد : سیستم اتصال زمین ضعیف است که برای حل آن باید اتصال بین قطعه و زنجیر  نقاله وسیستم اتصال برزمین چک گردد و از چربی و رنگ پخته شده پاک گردد

همچنین امکان دارد مشکل از منبع تغذیه باشد بصورتیکه ولتاژ قادر به تغذیه کافی الکترودها نیست که برای حل باید کابلها،فیوزها و مقاومت ها یا بطور کلی برد الکترونیکی کنترل گردد و در صورت وجود پودر روی الکترود ها تمییز گردد – علت دیگر باردار نشدن پودرها میتواند از پاشش زیاد در تفنگ ( گان) باشد که حتما باید کاهش یابد و در ضمن هوای ورودی مخزن کنترل گردد لازم به ذکر است همیشه از عدم رطوبت در پودر یا کمپرسور یا شلینگ اطمینان حاصل نمایید و از سلامت فیلتر جاذب رطوبت مطمئن شوید.  .