فسفاته کشش مفتول

چربیگیری با اسید آبکشی  آبکشی  فعال ساز فسفاته روی خنثی کردن  خشک کن
دما : ۷۰ الی ۹۰  دما: ۵۰الی۸۰
 زمان: ۵ الی ۱۵  زمان: ۵ الی ۱۰