فسفاته منگنز

فسفاته منگنز

چربیگیری آبکشی  فعال ساز فسفاته منگنز  آبکشی  روغن کاری
دما : ۷۰ الی ۹۰  دما: ۷۵الی۹۵  دما : ۲۰ الی ۶۰
 زمان: ۵ الی ۱۵  زمان: ۵ الی ۱۰  زمان: ۰٫۵ الی ۲

 

 

 

 

 

 

 

فرایند فسفاته منگنز

فسفاته منگنز–اين محصول بعنوان ماده اصلي جهت ساخت وان فسفاته منگنز كه به روش غوطه وری اعمال مي گردد فرموله گشته ومناسب براي سطوح آهن، فولادی مي باشد.