رنگبر پایه اسیدی – غوطه ور

اين ماده بر اساس اسيدهاي معدني،سورفكتانتها ومواد ضد فوم بصورت نامحلول در آب فرموله گشته است.