رنگبر پایه قلیایی- غوطه ور

رنگبر پایه قلیایی- غوطه ور یك رنگبر قوی است كه برای برداشتن رنگ از روی قطعات رنگ شده استفاده می گردد. این رنگبر به روش غوطه وری و در دمای بالا استفاده می شود و رنگ روی قطعات آهنی، مسی و برنجی را پاك می كند. یك حمام رنگبر باعث می شود تا پوشش آلی و پوششهای پودری با پایه رزینهای كریستالیك، اپوكسی رزین، وینیل رزین و آلكید رزین از سطح قطعه محو شود. تركیبات این ماده عاری از فنول، كروزول و نفتول است.