فسفاته منگنز

اين محصول بعنوان ماده اصلي جهت ساخت وان فسفاته منگنز كه به روش غوطه وری اعمال مي گردد فرموله گشته ومناسب براي سطوح آهن، فولادی مي باشد.

فسفات منگنز بیشترین مصرف را در قطعات داخلی موتور دارد و جهت روانکاری و کاهش اصطکاک استفاده می شود. رنگ این پوشش خاکستری متمایل به سیاه است. مدت زمان لازم جهت پوشش دادن بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در نوسان است. میزان پوشش بین ۵ تا ۲۰ گرم بر متر مربع از سطح فلز می باشد. در این نوع پوشش معمولاً نوع ریز و سفت آن بر نوع درشت و سست ترجیح داده می شود، ولی بستگی به نوع کار و عملکرد دارد. در بسیاری از حالات کریستالها به دلیل عملیات مقدماتی ریزتر می گردنداين محصول بعنوان ماده اصلي جهت ساخت وان فسفاته منگنز كه به روش غوطه وری اعمال مي گردد فرموله گشته ومناسب براي سطوح آهن، فولادی مي باشد.

 

امتيازات

ـ بالا بردن سرعت قطعات متحرك در درون يكديگر به علت خاصيت جذب روغن

ـ كاهش نيروي اصطحكاك به علت خاصيت جذب روغن

ـ افزايش مقاومت فلز در برابر انواع خوردگي

 

روش کنترل

تيتراسيون اسيد و باز