چربیگیر آلومینیوم غوطه ور و پاششی _ پودر

اين محصول بر پايه فلزات قليايي وفسفاتهابه عنوان چربيگير مايع فرموله شده كه در صنايع خودروسازي به دوطريق پاششي ويا غوطه وري كاربرد دارد.از خصوصيات بارزآن عاري نمودن سطوح آهن، فولادوگالوانيزه از روغن، گريس، خرده هاي فلزي وگردوغبار قبل از عمليات فسفاته مي باشد.