چربیگیر اولیه(دستی)_مایع

اين محصول برپایه مواذآلی ومحلول ذر آب براي چربيگيري سطوح مختلف فلزی فرموله گشته كه بصورت  دستي مصرف مي گردد