چربیگیر مولتی متال _ پودر

اين محصول پودري بر پايه موادغير آلي وقليايي با قابليت حل شدن در آب به عنوان پاک کننده كننده قوي فرموله شده كه در صنايع فلزی كاربرد وسيعي دارد. اين ماده به دوصورت پاششي و غوطه وري قابل اعمال بوده واز خصوصيات بارزآن عاري كردن سطوح فوق از روغن، گريس ،خرده هاي فلزي وگرد وغبار قبل از عمليات فسفاته مي باشد