محصولات

57محصولات – با در نظر گرفتن توانایی های شرکت فرایندیکتاپژوه در برآورده کردن نیازهای شما لیست محصولات شرکت بصورت رال و استاندارد بصورت زیر ارائه می گردد. در صورت نیاز رنگ های سفارشی نیز تولید و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.

باید درنظر گرفت بعضی از رنگ ها بعلت مصرف محدود و هزینه های تولید بالا در لیست تولیدات این شرکت نمی باشد.

سری ۱۰۰۰

سری  ۲۰۰۰

سری ۳۰۰۰

سری ۴۰۰۰

سری ۵۰۰۰

سری ۶۰۰۰

سری ۷۰۰۰

سری ۸۰۰۰

سری ۹۰۰۰