رنگ های خاص

برخی رنگ ها که خصوصیت های خاصی را در بردارند را می توان بصورت زیر نام برد.

چکشی مسی(9005)

چکشی نقره ای(9005)

سمباده ای

 

     
 چکشی مسی 9005  چکشی نقره ای 9005  آلبالویی