رنگ های خاص

برخی رنگ ها که خصوصیت های خاصی را در بردارند را می توان بصورت زیر نام برد.

چکشی مسی(۹۰۰۵)

چکشی نقره ای(۹۰۰۵)

سمباده ای

 

     
 چکشی مسی ۹۰۰۵  چکشی نقره ای ۹۰۰۵  آلبالویی