معضلات زیست محیطی وبهداشتی صنعت آبکاری :

۱)     آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی ازتخلیه پساب خام

۲)     آلودگی آب وخاک ناشی از فلزات سنگین پسماندها

۳)     آلودگی هوا ناشی ازانتشاربخارات سمی

علاوه بر آلودگیهای وسیع ناشی از فعالیت واحدهای آبکاری که منجر به آلودگی زیست محیطی شده وبطور غیرمستقیم برسلامتی انسان وسایرموجودات زنده تاثیر می گذارد،قرارگرفتن مستقیم کارگران درمعرض مواد خطرناک یا سمی شیمیایی وبیماریهای ناشی ازآن یکی ازبزرگترین مشکلات صنایع آبکاری محسوب می شود.

مخاطرات شغلی درصنعت مورد بحث شامل دو دسته بیماریهای ناشی از فعالیت آبکاری و خطرات ویژه ناشی از این فعالیت میباشند ،که بیماریهای ناشی از فعالیت آبکاری مي توانند به چهار گروه عمده تقسیم شوند:

 

۱-   از راه پوست يا درمال

     ۲- از راه تنفس مواد شيميايي

     ۳- از راه خوردن يا بلعيدن مواد شيميايي

     ۴- از راه جذب پوستي مواد شيميايي

 

بيماري هاي پوستي

تقريبا نصف ادعاهاي جبران خسارات، ناشي از بيماري هاي حرفه اي مربوط به بيماري هاي پوستي مي باشد. به طور اساسي دو نوع بيماري پوستي وجود داردكه عبارتند از :

۱-   تحريك هاي اوليه بيماري هاي پوستي  كه ناشي از عوامل فيزيكي، مكانيكي يا شيميايي هستند.

۲-   بيماري هاي پوستي حساس شده، كه عكس العمل آلرژيكي نسبت به يك ماده معين است.

 اين نوع حساسيت ها در طول يك دوره زماني معين به وجود مي آيد. تماس جزئي يا در معرض قرار گرفتن بسيار كم از آن مواد، مي تواند موجب عكس العمل جدي شود. اين نوع از بيماري هاي پوستي تا حدودي بستگي به خصوصيات فردي و زمينه هاي مساعد و ميزان تحمل شخص دارد. بعضي مواد مي توانند موجب هر دو نوع بيماري شوند.

در معمولي ترين كارگاه هاي صنايع آبكاري، موادي كه بتوانند موجب هر دو نوع بيماري شوند عبارتند از : اسيد كرميك، حمام هاي آبكاري نيكل و تري كلرور اتيلن يا پر كلرور اتيلن كه در چربي زدائي تبخير مي شوند و مورد استفاده قرار مي گيرند.