نانو پوشش

پوشش های نانو

فرایند یکتا پژوه با تکیه بر دانش بومی و آزمایشگاه مجهز شرکت و استفاده از مشاوران خارجی توانسته است محصولات نانویی خود را گسترش داده و برای مشتریان  خود بومی نماید.