نوآوری

مقدار اعظم سرمایه شرکت فرایند یکتاپژوه در اختیار آزمایشگاه قدرتمند شرکت،دانشگاه ها و مراکز تولید علم می باشد تا در راستای پیشرفت ایران زیبای ما قرار گیرد.

با پیوستن به جمع یکتاپژوهان، ایرانی بهتر بسازیم.

جهانی پاک و علمی به روز داشته باشیم.

دنیای سبز یکتاپژوه-2

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

محصولات

معضلات زیست محیطی در صنایع آبکاری و رنگ

فاضلاب های صنعتی و پساب