پوشش های پودری متالیک

    این پوشش ها دارای پیگمنت های متالیک با ظاهری صاف هستند که استفاده از آنها در حال گسترش است و در هنگام استفاده باید به نکات زیر توجه کرد یکنواختی شرایط پاشش و پخت رنگ بطوریکه هیچگونه تغییر ولتاژ و یا فشار هوا نداشته باشیم و دمای کوره بگونه ای باشد که باعث پخت کامل و یکنواخت رنگ شود. بررسی مداوم لوله های رابط و سرگان تا از عدم گرفتگی آن مطمئن شویم و اعمال ضخامت یکنواخت