رنگبر

رنگبر پایه اسیدی – غوطه ور Paint – remover with acid basis – dip

رنگبر پایه قلیایی- غوطه ور   Paint- remover with alkali basis- dip

رنگبر 2