آماده سازی سطح

2-2 -آماده سازی سطح زیرالیه

در ابتدا نمونه ها به مدت 12 دقیقه توسط استن و به صورت التراسونیک چربیگیری شدند و سپس با آب مقطر در دمای محیط شستشوو سپس توسط هوای گرم خشک شدند.
جهت اسیدشویی، نمونه ها به مدت 20 ثانیه در اسید سولفوریک 4 %اسید شویی شدند و آنها با آب مقطر شسته شده و سپس با دمش هوای گرم خشک شدند.
پس از اسید شویی و قبل از پوشش دهی، فعالسازی سطح صورت گرفت، عملیات فعال سازی سطح شامل غوطه وری نمونه ها درون محلولی حاوی یک گرم در لیتر فسفات تیتیانیم به مدت 60 ثانیه بود

این ماده با ایجاد سوسپانسیونی از ذرات معلق در آب مقطر با قرار گیری در سطح نمونه محل های جوانه زنی کریستال های فسفاته رو افزایش میدهد و باعث ریزتر شدن کریستال های پوشش میگردد و در ادامه نمونه ها بعد از خروج از محلول فعال ساز و قبل از خشک شدن وارد حمام الکتروفسفاته کاری شدند.

3-2 -عملیات پوشش دهی

ترکیب شیمیایی و شرایط کاری جهت اعمال پوشش الکتروفسفاته در جدول 1 ارائه شده است.

پوشش دهی توسط روش الکتروشیمیایی
کاتدی انجام شد و از دو آند فولاد زنگ نزن جهت تکمیل مدار استفاده گردید.
جشماتیکی از سل به کار رفته جهت اعمال پوشش در شکل 1 نشان داده شده است.

4-2 -مشخصه یابی پوشش ایجاد شده
جهت بررسی ترکیب شیمیایی و مورفولوژی
پوششهای ایجاد شده و آنالیز نقطهای (EDAX )از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید.

جهت اندازه گیری ضخامت پوشش الکتروفسفاته
ایجاد شده از دستگاه Fisher مدل Mp30 استفاده شد.
جهت نیل به این مقصود، ضخامت 7 نقطه از پوشش الکتروفسفاته ضخامت سنجی شد و سپس متوسط به عنوان ضخامت پوشش گزارش شد.

ارزیابی مقاومت به خوردگی پوشش ایجاد شده در محلول 5/3 درصد NaCl توسط روش پلایزاسیون پتانسیو دینامیک با استفاده از
دستگاه پتانسیواستات مدل G&EG صورت گرفت.
جهت انجام این آزمایش از سل سه الکترودی که در آن الکترود کاملا اشباع به عنوان الکترود مرجع و cm21 از سطح نمونه به عنوان الکترود کاری
در معرض محلول 5/3 %سدیم کلرید قرار گرفت.

از ورقه فولادی زنگنزن 316 نیز به عنوان الکترود کمکی استفاده شد.
قبل از شروع آزمایش، نمونه ها به مدت 15 دقیقه در محلول قرار گرفته و پس از آن آزمایشها انجام شده اند، منحنیهای پلاریزاسیون در دامنه
300 -تا 300 +میلی ولت نسبت به پتانسیل مدار باز با سرعت روبش اsec/11mv رسم گردیدند.

برای بدست آوردن پارامترهای سینیتکی و ترمودینامیکی منحنی های پلاریزاسیون از روش پلاریزاسیون خطی وجهت محاسبه میزان تخلخل نیز از روش الکتروشیمیایی استفاده گردید.

در این روش تخلخل پوششهای فسفاته با استفاده
از معادله 1 محاسبه میگردد. که در آن p تخلخل پوشش بر حسب درصد میباشد. Rps مقاومت پلاریزاسیون زیرلایه، Rp مقاومت پلاریزاسیون زیرلایه پوشش داده شده میباشد.


تست مقاومت به خوردگی ازمایشگاهی

تست متداول ازمایشگاهی برای ارزیابی مقاومت پوشش فسفاته شامل :

1) تست غوطه وری
2)سالت اسپری
3) تست رطوبت
4) تست قطره کوچک نمک می باشد

1- تست غوطه وری

این تست شامل تعیین زمان مورد نیاز برای ظهور خوردگی در فلز پایه ای که در محلول کلرید سدیم 3% غوطه ور شده است می باشد.

تغییرات در وزن بر حسب g/m2 برای دوره های زمانی 24ساعته نیز میتواند متناسب لا میزان خوردگی پوشش باشد.

2- تست سالت اسپری

این تست شامل قرار دادن فسفاته و قطعه پرداخت شده در محلول نمکی کلرید سدیم 5% در محفظه سالت اسپری برای زمان مشخص می باشد.

میزان گسترش خوردگی در قطعه خط دار شده با توجه به ASTMB11785 امتیاز دهی می شود که این معیاری برای سنجش میزان خوردگی پوشش فسفاته می باشد.

هدف اصلی از تست سالت اسپری محاسبه مقدار موثر بودن پوشش فسفاته در جلوگیری از پخش زنگ زدگی به سایر نقاط یا نقاط اسیب دیده در رنگ می باشد.

این کاربرد مخصوصا در صنایع موتور ماشین مانند وسایل نقلیه ،بعنوان محیط دریایی عمل کرده و بهمراه نمک و رطوبت یخ نیز اعمال می گردد تا شرایط کشورهای سرد نیز بررسی می گردد.

3- تست رطوبت

تست رطوبت برای چک کردن کارایی در فرایندهای شستشو بکار می رود.

این تست شامل قرار دادن قطعات فسفاته شده در معرض شرایطی با رطوبت بالا (90-95% رطوبت نسبی ) در دمای نسبتا بالا (42-48) درجه می باشد.

ارزیابی خوردگی احتمالا تحت تاثیر تخلخل پوشش بررسی می شود.
گسترش تاول ها در رنگ بر اثر حضور نمک های فسفاته در محلول و پنل های پرداخت شده زمانیکه به مدت 1000ساعت در محفظه مرطوب قرار می گیرند. با میزان خوردگی در ارتباط است.

این تست حضور مواد مضر برای پوشش رنگ محلول در اب را مشخص می کند.

4- تست قطره نمک A.R.E

این تست شامل ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی قطعات فسفاته شده با تعیین کاهش وزن پس از 5 روز در معرض شرایط مرطوب درون یک محفظه بسته با یک اسپری اب دریا در هر روز می باشد.

    روش های تست الکتروشیمیایی

روش های الکتروشیمیایی تست پوشش فسفاته عموما شامل مطالعات پلاریزاسیون اندی در نیترات امونیوم 0.6مولار و اندازه گیری امپدانس AC در محلول کلرید سدیم 3%می باشد.

بررسی های پلاریزاسیون اندی در نیترات امونیوم بر اساس انتقالات فعالسازی – غیر فعالسازی با بکار گیری پتانسیل می باشد.
در طی پلاریزاسیون اندی در پتانسیل های منفی تر از 0.33- ولت اهن فسفاته شده برای انحلال فعال می گردد.
بالاتر از این پتانسیل اولین ناحیه پسیو شده بر اثر جذب یون های هیدروکسید در سطح الکترود ایجاد می گردد.
وقوع ناحیه دوم فعالسازی بر اثر جابجایی یون های هیدروکسید با یون های فسفاته موجود در سطح تماس الکترود/محلول می باشد.
جانشینی یون های فسفاته جذب شده با یون های نیترات سبب می گردد سبب ایجاد ناحیه دوم پسیو شده می گردد.
واضح است که این مناطق فعال و پسیو شده بر اثر رقابت و جذب های وابسته به پتانسیل انیون ها بر سطح الکترود می باشد.

مطالعات امپدانس AC شامل اندازگیری مقاومت انتقال بار ،ظرفیت لای مضاعف و امپدانس واربرگ، پارامتر هایی که شامل اهداف معادل مدل چرخه ای الکتریکی در ارتباط با رفتارهای سیستم های پوشیده شده در محیط های خورنده می باشند.

گزارشات ثبت شده بر ارزیابی پوشش فسفاته بیان می دارند که این پوشش در ارتباط با میط خورنده (NACL 3.5% ) می تواند بیان کننده میزان تخلخل فلز پوشیده شده باشد.
بر این اساس ،لایه فسفاته می تواند بصورت یک مهارکننده نسبی الکترودها باشد، زمانی که در تماس با محلول NACL3.5% باشد.زمانیکه ظرفیت ومقاومت بطور مستقیم و غیر مستقیم تغییر کنند،به ترتیب ، متناسب با مساحت بر اساس پارامتر های اندازه گیری ، سرعت خوردگی فسفاته های مختلف تعیین می گردد.

- اثرات محیطی

پسماندهای زیادی عموما بر اثر فرایند های ابکاری بر جای می مانند.پسماند های جامد شامل حامل های پوشش ،لجن های پوشش ناشی از اسپری و تجهیزات پاک کننده ، فیلترهای مصرف شده و مواد خورنده و پاک کننده های کهنه می باشند.
لجن فسفاته عموما حاوی اهن20%wt ، روی 10%،منگنز 1-3% و نیکل کمتر از 1% و فسفات 50-55% است.از اینرو تلاش ها برای بازیافت روی ، اهن ،و فسفاته برای اماده سازی محلول های فسفاته ویا شارژ مجدد متمرکز میشود. در میان روش های متعدد جهت بازیافت لجن های فسفاته ، پیرومتالوجیکال فرایند،فرایندهای کاهشی ، برای بازیابی فلزات روی ، اهن، نیکل و بعلاوه فسفات سدیم ،فرایندهای شیمیایی مرطوب با سنگ شویی متناوب با اسید و استفاده مجدد در محلول فسفاته ، طراحی با اسید های معدنی و جداسازی جز اصلی و استفاده مجدد رایج می باشد.


سیلیکا ژل

سیلیکا ژل یک بسپار سه‌بعدی است که از واحدهای چهاروجهی دی‌اکسید سیلیسیم تشکیل شده است. این ماده یک مادهٔ متخلخل است.از کاربردهای سیلیکاژل می‌توان به کاربرد آن به عنوان یککاتالیزور، مادهٔ خشک‌کن یا در سوانگاری اشاره کرد.

سیلیکاژل جاذب خوبی برای آب، الکل، فنول‌ها،آمین‌ها، و . . . است که این کار را از راه پیوندهای هیدروژنی انجام می‌دهد. ظرفیت جذب‌کنندگی سیلیکاژل در دماهای پایین بیشتر از آلومینا و زئولیت است، با این وجود اگر میزان رطوبت کم باشد، نسبت به زئولیت خاصیت جذب‌کنندگی کمتری نشان می‌دهد. در مقابل احیای سیلیکاژل ساده‌تر است و با حرارت دادن آن تا دمای ۱۵۰ درجهٔ سلسیوس ممکن می‌شود، این در حالیست که زئولیت باید تا حدود ۳۵۰ درجهٔ سلسیوس حرارت داده شود. با توجه به این خواص سلیکاژل در محیط‌هایی که دما پایین، میزان فشار بخار آب متوسط، و ظرفیت جذب‌کنندگی زیادی نیاز است استفاده می‌گردد.


حفره در رنگ پودری

حفره و گودی ریز یکی از شایع ترین عیبها  در رنگ پودر الکترواستاتیک میباشد که  عموما دو نوع حفره و گودی در رنگ بوجود میاید. یکی حفره ها و گودی های معمولی و یکی حفره و گودی های که داخلشان ذرات سفید یا سفیدک مشاهده میشود.  که بدلیل های زیر بوجود میاید حفره های سفید عموما بیشتر بخاطر گذشت تاریخ مصرف یا امتزاج با رنگ های دیگر و یا وجود رطوبت و یا روغن در هوای فشرده که باید ۱ رنگ کاملا عوض شود یا فیلتر روغن و یا رطوبت گیر کنترل
گردد و همچنین پودر برگشتی از  فیلتر قطع گردد و در خصوص نوع دوم حفره و گودی بالا ضخامت زیاد رنگ عدم خروج کامل گازهای فشرده از سطح فیلم رنگ و یا وجودرطوبت در  هوای فشرده یا رطوبت قطعه بوجود میاید که ابتدا باید کارهای زیر را انجام داد – کاهش ضخامت رنگ با استفاده از کاهش فشار هوای زیر مخزن – کنترل رطوبت بوسیله فیلترها در مسیر انتقال هوا و  در خصوص قطعه عملیات خشک کن کنترل گردد و قطعه نیز پیش گرم شود قبل از رنگ و برای خروج گاز هم دما و زمان پخت افزایش یافته. یابددر ضمن باید توجه کنیم که در خصوص  قطعات چدنی خلل و فرج کنترل گردد و همچنین در زمان پیش گرم کردن قطعات بعضی از قطعات در زمان حرارت دیدن از خود گاز متصاعد میکنند

آب اکسژنه

کاربرد آب اکسیژنه در آبکاری:
جهت تصفیه واز بین بردن ناخالصی های آلی از قبیل ناخالصی براقی ها.بعنوان اکسید کننده بکار میرود.
آب اکسیژنه خالص H2O2 یک  که کمی آبی رنگ می‌باشد و با زحمت زیاد می‌توان آنرا تهیه نمود. آب اکسیژنه‌ای که در داروخانه‌ها به اسم آب اکسیژنه رقیق فروخته می‌شود محلولی است از آب اکسیژنه در آب که در 100 قسمت آن سه قسمت آب اکسیژنه است و مانند آب بی‌رنگ و بی‌بوست و مزه تلخی دارد و کمی اسیدی است.
البته خوردن ان خطر ناک است.
خصوصیات آب اکسیژنه
به مرور آب اکسیژنه تجزیه و تبدیل به آب و اکسیژن می‌گردد. این عمل تجزیه در محیط بازی سریعتر و درمحیط اسیدی کندتر تا در محیط خنثی صورت می‌گیرد. ممکن است که اگر مدت مدیدی آب اکسیژنه را انبار کنند، کاملا تجزیه و تبدیل به آب گردد. بر اثر گرد بعضی اجسام عمل تخریب آب اکسیژنه تسریع می‌گردد مانند گرد بی‌اکسید منگنز و گرد فلزات و …
اگر بر روی محلول آب قدری از اجسام پایدار کننده ماننداسید فسفریک ، اوره ، اسید بنزوئیک و نظیر آنها بیافزایند، عمل تخریب بسیار کند می‌گردد. آب اکسیژنه اثر میکروب کشی و بوبری دارد چنانکه اگر یک تکه کالباس قرمز را درون ظرف محتوی آب اکسیژنه قرار دهیم پس از چند روز محتویات ظرف کاملا بی‌بو است و بوی گندیده نمی‌دهد. آب اکسیژنه رنگها را نیز تخریب می‌کند بهمین دلیل تکه لباس درون ظرف بعد از مدتی بی‌رنگ می‌شود.
بلعیدن این ماده خطرناک بوده
هنگام کار با ان باید از دستکش و عینک استفاده نمود.

انتخاب پروسه ی شستشو در آبکاری

فرآیندهای مختلفی برای شستشو و حذف آلودگی ها از روی قطعات استفاده میشوند که از نظر میزان تأثیر با هم تفاوت دارند. آشنایی با روشهای فرآیندی، تجهیزات لازم، اثر متغیرهای مؤثر و ملاحظات ایمنی در هر کدام از عملیات شستشو مواردی است که می باید در انتخاب نحوه ی انجام عملیات شستشو مد نظر قرار گیرد. در این بخش اطلاعات مختصری در ارتباط با هرکدام از روش های شستشو، شامل چربی گیری با بخار، شستشو با حلال، اسیدشویی، شستشوی قلیایی، بلاست با مواد ساینده و تمیز کاری مکانیکی ارائه شده است.
انتخاب یک پروسه شستشو با توجه به فاکتورهای زیادی انجام می شود که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد
و شناسایی و مشخص کردن نوع آلودگی هایی که باید زدوده شوند
• شناسایی جنس قطعاتی که می باید شسته شوند و اهمیت شرایط سطح پس از شستشو روی عملیات بعدی
• توانایی امکانات موجود
 • اثرات زیست محیطی فرآیند
 • هزینهی لازم برای انجام عملیات شستشو
• درجه ی تمیزی سطح مورد نیاز
• مجموع سطوحی که باید شسته شوند
• اثرات باقی مانده از فرآیندهای قبلی روی قطعات
• عملیات بعدی که انجام میشود مثل انجام عملیات فسفاته کاری، آب کاری، رنگ کاری که در این موارد تمام مراحل باید به درستی انتخاب شوند تا نتیجه ی نهایی قابل قبول باشد.
 به عنوان مثال اگر کیفیت خوبی از تمیزی سطح ایجاد نشود،عملیات فسفاته کاریبه خوبی  انجام نخواهد شد و نهایتا رنگ روی سطح قطعه به راحتی پوسته خواهدشد.درغالب عملیات صنعتی تمایل به داشتن امکاناتی با انعطاف پذیری بالاتر وداشتن عمومیت بیشتر با توجه به محدودیت موجود در بودجه ها وجود دارد. اندازه و شکل بزرگتر قطعه مورد شستشو را  معمولا اندازه هرکدام از تأسیسات واقع در خط شستشو و روش ته می کند و به خاطر تنوع شوینده های موجود، انتخاب طریقه ی شستشو به درجه تمیزی سطح مورد انتظار و عملیات بعدی وابسته می باشد. بلاست کردن سطوح با مواد ساینده ، معمولا کم ترین درجه ی تمیزی را ایجاد می کند. حلال شویی، چربی گیری با بخار - حلال ، و امولسیونی، غوطه وری قلیایی، قلیایی الکترولیتی، شستشوی اسیدی به همراه قلیایی و روش های اولتراسونیک به ترتیب می توانند سطوح تمیزتری را در فرآیند شستشو ایجاد کنند.

تاثیر رنگ ها بر مغز انسان

قرمز
 پیشتر به این نتیجه رسیدیم که رنگ قرمز و خطر به هم مرتبطند، اما چند حقیقت شگفت‌انگیز دیگر نیز در مورد نحوه‌ی تأثیر این رنگ بر رفتار ما وجود دارند. مثلاً،  پوشیدن لباس قرمز می‌تواند به نفعتان باشد. درمطالعه ای که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، مشخص شد که پیشخدمت هایی که قرمز پوشیده بودند، بین ۱۴.۶ و ۲۶.۱ % بیشتر از آنهایی که لباس‌هایشان به رنگ‌های دیگر بود، از مردان انعام دریافت می‌کردند. رنگ قرمز جذابیت زنان را افزایش می‌دهد. قرمز سطح نگرانی را نیز افزایش می‌دهد، بنابراین ورزشکاری که حریفش لباس قرمز به تن دارد، تمایلش به شکست بیشتر است و دانش آموزی که قبل از امتحان در معرض رنگ قرمز قرار گرفته است، عملکرد بدتری دارد. اگر قصد حراج محصول خود را دارید، آن را در مقابل پس زمینه‌ای قرمز قرار دهید. پژوهشگران دانشگاه شیکاگو دریافته‌اند که مصرف‌کنندگان در حراج‌های آنلاین، زمانی که جنس مورد نظرشان در برابر پس زمینه‌ای به رنگ قرمز قرار بگیرد، تهاجمی‌تر عمل می‌کنند.
 
زرد
 روانشناسان رنگ مانند آیسمن و رایت، زرد را "قوی ترین رنگ" نامیده‌اند، زیرا آن را با هیجان، عزت نفس و خلاقیت مرتبط می‌دانند. احساسی که به عقیده‌ی بیشتر افراد با زرد رابطه دارد، شادی است. به همین دلیل است که این رنگ با کمدی، امید، و خوش‌بینی عجین شده و ما در روزهای آفتابی و صاف خوشحال‌تر هستیم. به همین دلیل ایموجی‌ها زرد هستند.
 
سبز
رنگ زیبای جنگل‌های باشکوه، اپلیکیشن تلفن در گوشی هوشمند شما و آن ماژیک هایلایت که در بسته‌ی چهارتایی دارید و هیچوقت از آن استفاده نکرده‌اید. روانشناسان دریافته‌اند که رنگ سبز می‌تواند خلاقیت را بالا ببرد. آنها همچنین فهمیده‌اند که سبز با تفکر پیچیده و سطح بالا و همینطور آرامش، تمرکز درونی و رفتار آرام همراه است.
 
آبی تیره
 این رنگ اعصاب کسانی را که در معرض آن قرار گرفته‌اند، آرام می‌کند و علاوه بر آن، چند اثر عجیب دیگر روی مغز و بدن دارد. بین رنگ‌های آبی تیره و افکار روشن رابطه‌ای پیدا شده است. به همین دلیل، در ژاپن از این رابطه بهره برده‌اند و در خیابان‌ها چراغ‌های آبی نصب کرده‌اند تا از بروز جنایت در برخی خیابان‌ها و همچنین خودکشی در ایستگاه‌های راه‌آهن جلوگیری نمایند. با این روش دیگر کسی در ایستگاهی خاص که به لامپ‌های آبی مجهز شده بود، اقدام به خودکشی نکرد و شمار جنایت‌ها نیز در مناطقی با نورپردازی آبی کاهش یافت.
 
ارغوانی
ارغوانی تأثیر برعکس بر ماهیچه‌ها دارد و به جای شل کردن، آنها را منقبض می‌کند. زنان معمولاً رنگ ارغوانی را در فهرست رنگ‌های مورد علاقه‌ی خود قرار می‌دهند، در حالی که مردان کمترین علاقه را به آن نشان می‌دهند.
 
صورتی
در یک بررسی در سال ۱۹۷۹، زمانی به این تأثیرات شگفت‌انگیز پی بردند که زندانی‌ها را در سلول‌هایی با رنگ صورتی روشن قرار دادند. فوراً از پرخاشگری زندانی‌ها کاسته شد و ماهیچه‌های آنها آرام شدند. احساس بی‌قراری و ناامیدی آنها نیز به طور معناداری کاهش یافت. امروزه، ۲۰ درصد از زندان‌های سوییس دست کم یک سلول صورتی برای زندانیان سرکش خود کنار گذاشته‌اند.
سفید
آیا می دانستید که مردانی که لباس سفید بر تن دارند جذاب تر به نظر می‌رسند؟ پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ انجام شد نشان داد زنان مردانی را که یک تیشرت ساده‌ی سفید به تن داشتند، جذاب‌تر از دیگران می‌دانستند. این مفهوم شبیه همان موردی است که مردان زنان سرخ‌پوش را جذاب‌تر می‌یافتند. پژوهشگران همچنین پی برده‌اند که سفید می‌تواند ملال آور باشد.
 
سیاه
سیاه رنگی است که هر نوجوان مضطربی در استفاده از آن زیاده روی می‌کند تا از این راه تمام نگرانی‌های نوجوانی خود را نشان دهد. سیاه در واقع به معنی فقدان رنگ است. در کودکی از آن می‌ترسیم، اما در بزرگسالی سیاه می‌پوشیم تا خود را باریک اندام‌تر نشان دهیم. جالب‌ترین تأثیر رنگ سیاه این است که می‌تواند شما را پرخاشگرتر کند. ما تمایل داریم رنگ سیاه را به مرگ و شیطان ربط بدهیم. مردم تمایل بیشتری به پرداختن پول برای محصولاتی دارند که در محیطی به رنگ سیاه، مثل فیلم تبلیغاتی یا بیلبورد سیاه و سفید، تبلیغ می‌شوند.


دستورالعمل کار ایمن با دستگاه تزریق پلاستیک

☑️ در هنگام کار با دستگاه تزریق پلاستیک دست های خود را به گیره ، بازوها و تابلو برق دستگاه نزدیک نکنید .

 

☑️ در هنگام کار دستگاه از دست زدن به کلیدها و دکمه ها خودداری نمائید .

 

☑️ در موقع برداشتن محصول از داخل قالب دستهایتان را از بالا و یا پایین داخل قالب نکنید ، این کار باعث قطع شدن دست یا انگشتان می گردد .

 

☑️هنگام کارکردن با دستگاه اگر تغییراتی در صدای دستگاه شنیده شد یا بنا به دلایلی مجبور بودید که دستگاه را سریعا متوقف نمایید ، دکمه قرمز استپ را فشار دهید .

 

☑️ مطمئن باشید پیچ رو بند قالب محکم بوده و از دستکاری آن جدا پرهیز نمائید . در صورتیکه رو بند به ارتفاع صفحه پشت قالب میزان نشده باشد احتمال افتادن قالب وجود دارد .

 

☑️ در هنگام کار به هیچ عنوان پایتان را زیر محل قرار گرفتن قالب قرار ندهید . در صورت سقوط ناگهانی قالب امکان آسیب دیدن فرد وجود دارد .

 

☑️ از غیر فعال نمودن میکرو سوئیچهای محافظ دربها خودداری گردد .

 

☑️ از باز نمودن طلق یا شیشه درب متحرک دستگاه خودداری گردد .

 

☑️ از صحت عملکرد سیستم محافظ قالب اطمینان حاصل فرمائید .


ویژگی پلاستیک ها

 

☑️سبکی آنها نسبت به موادی چون فلزات که مصرف پلاستیک ها را در شرایط و مکان های مختلف امکانپذیر نموده است .

 

☑️عایق بودن پلاستیک ها در برابر الکتریسته که موجب استفاده فراوان از این پلیمر در صنایع الکتریکی و الکترونیکی مانند روکش انواع سیم و کابل ها و سرپیچ و غیره ...

 

☑️به علت شفافیت برخی از پلاستیک ها ، می توان آنها را حتی جایگزین شیشه نمود .

 

☑️ قابلیت رنگ پذیری ، که به خاطر آن می توان از پلاستیکها در تولید قطعات استفاده کرد که نیاز به رنگ آمیزی نداشته باشد .

 

☑️ به علت مقاومت بالای برخی از این نوع پلیمرها ، قابلیت استفاده از آنها در شرایط مختلف جوی وجود دارد .

 

☑️ مقاومت بالا در برابر خوردگی مواد شیمیایی ، ویژگی دیگری است که کاربرد آنها را در صنایع شیمیایی ، غذایی و بهداشتی میسر نموده است .

 

☑️و در آخر ارزانی ، سرعت بالای ساخت و قیمت پایین مواد اولیه است که باعث استفاده گسترده از پلاستیک ها می شود .


مؤلفه های اصلی در سیستم انتقال بادی

☑️ منبع تامین کننده گاز حامل

برای تامین انرژی لازم جهت به حرکت درآوردن هوا درون سیستم انتقال، انواع متفاوتی از کمپرسورها، فن ها، دمنده ها و پمپ های خلأ وجود دارند که بعنوان دستگاه محرک اولیه به کار گرفته می شوند.

 

☑️ مکانیسم تغذیه

برای تغذیه مواد جامد پودر و یا گرانول به داخل لوله انتقال، مکانیسم تغذیه ای مانند روتاری ولو، تغذیه کننده سیلندر و ماردون و غیره بایستی به کار گرفته شود.

 

☑️خط انتقال

این خط متشکل از همه خطوط لوله مستقیم در بخش های افقی و یا عمودی، خمیدگی ها و سایر ترکیبات فرعی مانند دریچه ها می باشد.

 

☑️ تجهیزات جداسازی

در انتهای خط انتقال، مواد جامد بایستی از جریان گازی که درون آن حمل می شدند، به گونه ای جدا شوند. برای این منظور، سیایکلون ها، فیلترهای کیسه ای و یا ته نشین کننده های الکترواستاتیک در منطقه جداسازی به کار گرفته می شوند.